Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Homestores V.O.F.
Grasboom 21
5658 GT Eindhoven
Nederland
Inschrijfnummer K.v.K. 78169615

Onderstaand vindt u onze algemene verkoopvoorwaarden zoals deze van toepassing zijn op de verkopen van Homestores.

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Het aanbod
Artikel 4 - De overeenkomst
Artikel 5 - Aanbiedingen, offertes
Artikel 6 – Inschakeling derden
Artikel 7 – Herroepingsrecht, ontbinding, annulering, opzegging
Artikel 8 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 – Voortgang levering
Artikel 15 – Reclames en retourzendingen
Artikel 16 - Betaling
Artikel 17 – Aansprakelijkheid
Artikel 18 – Gebruik en onderhoud
Artikel 19 - Klachtenregeling
Artikel 20 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Artikel 21 – Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
- Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
- Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
- Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, Homestores, die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
- Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Homestores (hierna: “de ondernemer”) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op papier of langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
4. De koper of huurder wordt, waar dit nodig is om onderscheidend te maken, aangeduid als ‘de wederpartij’.
5. Andersluidende (algemene) voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
6. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarde tevens verstaan: per mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijke verkeer geldende opvatting hiermee gelijk kan worden versteld.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarde laat de toepasselijkheid van de overige bepaling onverlet.
8. De wederpartij kan zich niet herroepen op het feit dat de algemene voorwaarde niet ter hand gesteld zijn indien Leuna dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 3 - Het aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 4 - De overeenkomst
1. Mondelinge afspraken binden Leuna eerst nadat deze schriftelijk door Leuna zijn bevestigd dan wel zodra Leuna instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Leuna bindend.
3. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalt in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaard. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: o Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; o De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; o De informatie over garanties en bestaande service na aankoop; o De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; o Voor zover van toepassing de kosten van aflevering; o Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 5 - Aanbiedingen, offertes
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Leuna zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Leuna het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door Leuna gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, rechten en belastingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andere wordt vermeld. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leuna niet tot levering van een deel van de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Prijzen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvang of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen.
5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is Leuna hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Leuna zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 8. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven te allen tijde eigendom van Leuna en dienen eerst op verzoek van Leuna te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9. Indien tussen de datum van het sluiten van de koopovereenkomst en de uitvoering van de koopovereenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Leuna gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Leuna in werking treden dan is Leuna gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 6 – Inschakeling derden
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft Leuna het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door de derden te laten verrichten, een en ander te beoordeling van Leuna. De wederpartij geeft hier bij voorbaat toestemming voor de verklaart hier alle benodigde medewerking aan zowel Leuna als de betrokken derde partij te zullen verlenen. Of inschakeling van een derde vereist is, is ter volledige beoordeling van Leuna

Artikel 7 – Herroepingsrecht, ontbinding, annulering, opzegging
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
2. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
4. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
6. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst mede door wettelijke bepaling, tenzij dwingrechtelijke bepalingen zicht hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
7. Onder annulering wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan: na de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door een der partijen.
8. Onder opzegging wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door een der partijen.
9. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan Leuna te vergoeden. Leuna is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20- 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
10. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Leuna ter zake.
11. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 8 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 11 - De prijs
1. Zolang de consument niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens ons uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van de ondernemer.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen op de webshop zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
4. Voor meer duidelijkheid over de garantie ga dan naar: https://leuna.nl/pages/garantie.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. Voor zover van toepassing, geschiedt transport van de zaak door c.q. in opdracht van Leuna, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Het transport geschiedt, bij koop van producten zijn de kosten volledig voor de wederpartij.
3. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Leuna per transactie worden gefactureerd.
4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarde verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn ven Leuna verlaten of voor afhalen ter beschikking staan op het moment van de wederpartij.
5. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarde verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Leuna verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.
6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de zaken niet worden afgehaald, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Leuna zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Leuna in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen gij de zaken moet afhandelen. Een en ander, tenzij Leuna uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
7. Indien de wederpartij ook na verloop van de bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Leuna het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijke ontbinding. Leuna is alsdan gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of verhuren.
8. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
9. Leuna is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichting van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

Artikel 14 – Voortgang levering
1. Leuna kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (termijn -of vooruit) betaling of door Leuna verlangde zekerheid heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertraging, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Leuna of door overmacht in hoofde van Leuna niet normaal (wachttijd etc.) of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Leuna gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Leuna worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 15 – Reclames en retourzendingen
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenen en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbron en onmiddellijk ter kennis van Leuna worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Leuna binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
2. Overige reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Leuna te worden gemeld.
3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Leuna zijn kenbaar gemaakt worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
4. Ten aanzien van de onvolkomenheden in de natuurproducten kunnen geen reclame geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van Leuna.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Leuna dient in staat te worden gesteld de klachten te onderzoeken. Indien voor het onderzoek van Leuna indien laatstgenoemde daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. In alle gevallen geschiedt retourzendingen op een door Leuna re bepalen wijze en in originele verpakking c.q. emballage.
7. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk rechtop reclame. 8. Ingeval van terechte reclames, verplicht Leuna zich die zaken, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

Artikel 16 - Betaling
1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Eerste 3 orders geschieden onder vooruitbetaling. 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: - Zal de wederpartij aan Leuna een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt. - Zal de wederpartij, na daartoe door Leuna te zijn gemaand, ter zake buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van €150,00,-.
3. Ter keuze van Medela kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een vordering tot schadevergoeding.
4. Reclames door of vanwege de wederpartij of geschillen tussen partijen ter zake de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
5. Door de wederpartij gedane betaling strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft pop een latere factuur.
6. Leuna heeft te allen tijde het recht te verlangen, dat door de wederpartij op voor Leuna aanvaardbare wijze, zoals bijvoorbeeld door afgifte van een onherroepelijke bankgarantie, zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
7. Indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, en een of meer voorderingen op Leuna heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en).

Artikel 17 – Aansprakelijkheid
1. Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor de ondernemer rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid het factuurbedrag niet te boven gaat.
2. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, schade aan andere voertuigdelen of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.
3. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt ons alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.
4. De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Leuna, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
5. Onverminderd het bepaalde in overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Leuna in het voorkomen geval te verstrekken uitkering, voor zover Leuna hiervoor verzekerd is.
6. Leuna garandeert niet en wordt nimmer worden gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.
7. De wederpartij verliest diens recht jegens Leuna, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Leuna tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: - Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig gebruik en/of met instructie, adviezen, gebruiksaanwijzing of bijsluiters van Leuna strijdig gebruik en/on ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij; - Voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materiaal, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Leuna zijn verschaft en/of voorgeschreven.
8. De wederpartij kan alleen in de belangstelling komen tot aansprakelijkheid waarbij daadwerkelijk aantoonbaar gemaakt kan worden dat de desbetreffende schade door het correct gebruik van het product is veroorzaakt.
9. De consumentenproducten van Leuna niet door meerdere personen te worden gebruikt, zowel om hygiënische redenen als vanwege het feit dat ze niet zijn ontworpen voor gedeeld gebruik. Er wordt geen garantie verleend voor het gebruik door meerdere personen. Op het moment dat dit wel gebeurt kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 18 – Gebruik en onderhoud
1. De wederpartij is gehouden de gekochte overeenkomst de bestemming te gebruiken en te verzorgen, een en andere met inachtneming van de bedieningd- c.p. gebruiks- c.q. behandelingsvoorschriften van Leuna.
2. Defecten c.q. gebreken aan het gekocht welke de wederpartij in redelijkheid niet tijdens de in lid 1 van artikel 13 genoemde inspectie had kunnen ontdekken alsmede schade aan en tenietgaan of verlies van het gekochte dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 na de ontdekking daarvan van Leuna te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Leuna.
3. Herstel van schade c.q. defecten aan het gehuurde mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van, Leuna.
4. Indien voor de herstelwerkzaamheden van het gekochte retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Leun indien laatstgenoemde daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Leuna te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
5. Indien een defect of schade aan het gekochte buiten de schuld van de wederpartij is ontstaan – zulks te beoordelen van Leuna – heeft de wederpartij – voor zover van toepassing c.q. noodzakelijk – recht op vervaging van het gekochte product tot 1 jaar na aankoop.
6. De consumentenproducten van Leuna deinen niet door meerdere personen te worden gebruikt, zowel om hygiënische redenen als vanwege het feit dat ze niet zijn ontworpen voor gedeeld gebruik. Er wordt geen garantie verleend voor het gebruik door meerdere personen.

Artikel 19 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 20 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen Leuna en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen uit deze overeenkomst zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Leuna de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Leuna gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

Artikel 21 – Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarde zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 78169615.
2. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand gekomen van de rechtsbetrekking met de wederpartij.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan