Garantie

I. Garantie
1. Homestores V.O.F. ("Leuna") verzekert de eindgebruiker, hierna aangeduid als "klant," die een nieuw product heeft aangeschaft bij Leuna, een erkende distributeur, of een erkende detailhandelaar, dat het betreffende product gedurende een periode van één (1) jaar, wat betreft zowel prestaties als materiaal, vrij zal zijn van defecten, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt zoals beschreven in de productinformatie en dat alle gebruikers- en onderhoudsinstructies strikt worden opgevolgd. Houd er rekening mee dat handkolven niet onder deze garantie vallen. Bovendien dienen de consumentenproducten van Leuna niet door meerdere personen te worden gebruikt, zowel om hygiënische redenen als vanwege het feit dat ze niet zijn ontworpen voor gedeeld gebruik. Er wordt geen garantie verleend voor het gebruik door meerdere personen. De garantieperiode begint op de datum van de aankoop, namelijk op het moment van de transactie tussen Leuna, zijn erkende distributeur of erkende detailhandelaar en de klant, zoals vastgelegd in de aankoopovereenkomst (hierna te noemen "garantieperiode").
2. Onder deze expliciete garantie is Leuna uitsluitend verplicht, naar eigen inzicht, het product of de desbetreffende onderdelen te repareren of te vervangen (of een soortgelijk product te verstrekken als het oorspronkelijke product niet beschikbaar is). Het is belangrijk op te merken dat de garantieperiode doorgaans niet verlengd wordt wanneer het product of de onderdelen onder deze garantie worden gerepareerd of vervangen. Met betrekking tot gerepareerde of vervangen producten of onderdelen die vallen onder deze garantie, biedt Leuna een garantie van negentig (90) dagen vanaf het moment van levering van het gerepareerde of vervangen product, of tot het einde van de oorspronkelijke garantieperiode, afhankelijk van welke periode het langst is. Alle vervangen producten of onderdelen worden eigendom van Leuna. Houd er rekening mee dat deze expliciete garantie niet van toepassing is op accessoires.
3. Dit is een kosteloze aanvullende garantie. Rechtsvorderingen of rechten van de klant op grond van nationale wetgeving op het gebied van de verkoop van consumentenproducten worden hierdoor niet aangetast.

II. Garantieservice verkrijgen
1. Binnen de geldige garantieperiode dient de klant contact op te nemen met de handelaar waar het product is aangeschaft, een erkende distributeur van Leuna, of het aangewezen klantenservicecentrum van Leuna om toestemming te verkrijgen voor garantieservice. Leuna behoudt zich het recht voor om passende kosten in rekening te brengen voor diensten met betrekking tot de garantie, zoals douane- en invoerrechten, afhandelings- en verzendingskosten, logistiek en administratie, indien het land waarop de garantie wordt aangesproken verschilt van het land waar het product oorspronkelijk is aangeschaft. Leuna behoudt zich eveneens het recht voor om de garantieservice afhankelijk te maken van daadwerkelijke betaling van deze kosten door de klant.
2. Om aanspraak te maken op de garantieservice, dient de klant een gedateerd aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het nieuwe product is gekocht bij Leuna's erkende distributeur of erkende detailhandelaar. Daarnaast dient het defecte product te worden geretourneerd, vergezeld van een beschrijving van het gebrek, inclusief informatie over het moment waarop de klant het gebrek heeft opgemerkt.
3. Het retourneren van kapotte producten geschiedt op risico en voor rekening van de klant. Gerepareerde producten of vervangende producten worden gratis bij binnenlandse klanten bezorgd.

III. Uitsluiting van garantie
1. Deze garantie geldt niet voor producten die worden gekocht bij niet-erkende distributeurs.
2. Leuna is niet aansprakelijk als het vermoedelijke defect of de gebrekkige werking is veroorzaakt door onjuiste behandeling van het product door de klant of enig ander persoon. Dit geldt in het bijzonder voor de volgende handelingen: – onjuiste hantering in strijd met de gebruiksaanwijzing; – gebruik door meerdere personen; – reparatie, wijziging of onderhoud, etc. van het product, indien niet door een Leuna Service Centre uitgevoerd; – onjuist vervoer.
3. Deze garantie dekt geen normale slijtage of vermoedelijke defecten of gebrekkige werking veroorzaakt door overmatige belasting, onjuiste elektrische spanning of door enige andere oorzaak buiten het kader van het bedoelde gebruik, alsmede door een ongeluk, brand of andere gevaren, of enige andere oorzaak die niet aan Leuna te wijten of toe te schrijven is.
4. Deze garantie dekt geen fysieke schade aan het product of defecten als gevolg van het gebruik van het product in combinatie met enig soort bijkomende uitrusting of randapparatuur. In dergelijke gevallen is er geen sprake van een defect aan het product zelf in de zin van deze internationale garantie.

IV. Toepasselijke wet en rechtsgebied
Deze beperkte garantie valt onder de Nederlandse wet, met uitzondering van conflicterende juridische beginselen en de Conventie van de Verenigde Naties inzake de internationale koop van roerende goederen van 2 juni 2021. De gewone rechtbanken in de jurisdictie waar de maatschappelijke zetel van Leuna zich bevindt, in Eindhoven, Nederland, hebben bevoegdheid in deze aangelegenheid. Leuna behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht ook juridische stappen te ondernemen bij de bevoegde rechtbanken in de vestigingsplaats of woonplaats van de klant. Houd er rekening mee dat deze informatie uitsluitend ter informatie dient en geen vervanging vormt voor een gedateerd aankoopbewijs.